Bli medlem/Become a member

Bli medlem – Presskort

 

För att bli medlem i FPA Sweden…

FPA tar upp din ansökan på ett styrelsemöte för att bevilja medlemskap i FPA.

FPA har rätt att utfärda presskort som följer SIS standard och som är giltigt som ID-kort. För att få presskort via FPA krävs att du är upptagen på UD:s lista över utrikeskorrespondenter i Sverige. Om du är intresserad av att finnas på listan är du välkommen att kontakta Internationella presscentret på mail: ud.kom.ipc@gov.se 
Efter prövning och godkänd ansökan meddelas FPA, som kontaktar dig för att påbörja processen med presskort. 

 

Presskortet är FPA:s egendom och ska återlämnas till föreningen vid avslutat medlemskap eller om du inte längre är bosatt i Sverige.

 

För att ansöka om nytt presskort när det är förlorat, krävs en polisanmälan från landet det förlorades i och en anmälan från Sverige, de båda skall skickas till UD och FPA.

Become a member – Press card

To become a member of FPA Sweden…

FPA takes up your application at a board meeting to grant membership in FPA.

FPA has the right to issue press cards that comply with the SIS standard and that are valid as ID cards. In order to receive a press card via FPA, you must be on the Ministry of Foreign Affairs’ list of foreign correspondents in Sweden. If you are interested in being on the list, you are welcome to contact the International Press Center at email: ud.kom.ipc@gov.se

After examination and approval of the application, FPA will be notified, who will contact you to start the press card process.

The press card is FPA’s property and must be returned to the association upon termination of membership or if you no longer reside in Sweden.

To apply for a new press card when it is lost, a police report is required from the country in which it was lost and a report from Sweden, both of which must be sent to the Foreign Ministry and FPA.